တစ္၀က္အယွက္ ပိုနီေတးစည္းနည္း

0

ထသြားထလာဘဲ သြားမလား ေစ်း၀ယ္ဘဲထြက္မလား ေခါင္းရႈပ္သက္သာၿပီး အရမ္းလွတဲ႔ ဆံပင္စည္းနည္းေလးမို႔ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္ကို အလွႀကက္ေျခခတ္ လုပ္သြားပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို စုစည္းပါ။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ျခမ္းတြင္ ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ပါ။

ညာဘက္ေရွ႕ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ျခမ္းတြင္ ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ပါ။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ညာဘက္ေရွ႕ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ေနာက္ဘက္တြင္ ႀကက္ေျခခတ္ယူသြားပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကုန္သည္အထိ လုပ္သြား၍ စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ပတ္ပါ။

>

အေပၚမွဆံပင္ကို စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္တြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ျဖင့္ သားေရကြင္းဖုံးေအာင္ ပတ္ေပးပါ။

ဆံထုိးျဖင့္အလွဆင္ပါ။