ပန္းႏွစ္ေခြက်စ္ဆံထံုး

0

ျမင္သူေငးေမာေစနိုင္မယ့္ ဆံထံုးအသစ္ေလးျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားတယ္ေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုသံုုးေခ်ာင္းခြဲေေပးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ထိုဆံပင္ကိုက်စ္ထားေသာတစ္ဖက္္မွဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပူးကာဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကိုက်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ျပန္က်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္စီယူကာ ဆံပင္တစ္၀က္ထိဆက္က်စ္ေပးပါ။

ေအာက္အထိက်စ္ဆံၿမီွးဆက္က်စ္၍သားေရကြင္္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ေပးပါ။

ေဘးဘက္မွက်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို ဆြဲယူကာဆက္က်စ္သြားပါ။

ေအာက္အထိက်စ္ဆံၿမီွးဆက္က်စ္၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေအာက္မွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အဖ်ားမွစ၍ေခြတင္ေပးပါ။

ဆံပင္အဖ်ားထိေခြတင္ေပး၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုလည္း အဖ်ားမွစ၍ေခြတင္ေပးပါ။

ဆံပင္အဖ်ားထိေခြတင္ေပး၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းေလးျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။