ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာပူေဖာင္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ။

0

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ဆံပင္ပုံစံျဖင့္အျပင္သြားလုိေသာ ပ်ဳိေမတို႔ႏွင့္ ေက်ာင္းသူတုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ ၂မိနစ္ေပးရုံျဖင့္ ဖန္တီးလုိ႔ရေသာ ပူေဖာင္းပုံ ဆံပင္ပုံစံကုိ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာပူေဖာင္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ။

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာပူေဖာင္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ။

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာပူေဖာင္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ။

အေပၚေအာက္သားေရကြင္းခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ကုိ ဘယ္ညာဆြဲဖြပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာပူေဖာင္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ။

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာပူေဖာင္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ။

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာပူေဖာင္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ။

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာပူေဖာင္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ။

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာပူေဖာင္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ။

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာပူေဖာင္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ။

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာပူေဖာင္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ။

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာပူေဖာင္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ။

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာပူေဖာင္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ။