မုန္႔ႀကိဳးလိမ္က်စ္ပတ္ဆံထံုး

0

Dolly ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ အလြယ္တကူထံုးဖြဲ႔လို႔ရနိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္ေပးပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ေပးပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ျပန္ပူးကာလိမ္ေပးပါ။

ဆက္လိမ္၍ေအာက္တြင္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခ်န္ကာကလစ္ျဖင့္ထိန္းေပးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုဆက္လိမ္ေပးသြားပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုေခြေပးပါ။

က်န္ေသာအစကိုဆက္ေခြကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားတဲ့အတိုင္းေခြေပးပါ။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကိုအနည္းငယ္စီယူကာအဆံုးထိဆက္ေခြေပးပါ။

အေပၚမွေခြထားေသာဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။

ပန္းေလးျဖင့္အလွဆင္ေပးပါမယ္။