ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ရိုးရွင္းၿပီးပြဲလယ္တင့္ေစေသာဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိဳမ်ားထံုးဖြဲ႕တတ္ေစရန္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုခ်န္ၿပီး အလယ္တစ္၀က္ဆံပင္ကို ခ်န္ကာအေပၚသို႔ညွပ္ျဖင့္တင္ထားပါ။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

က်န္ေနေသာအေနာက္ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကိုသံုးပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို ဆံပင္အတြင္းသို႕ထည့္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ျခစ္ပါမယ္။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္အေပၚယံကို ရွင္းပါမယ္။

အလယ္မွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး ျခစ္ပါမယ္။

အလယ္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္အားလံုးကိုျခစ္ၿပီး အေပၚယံကိုရွင္းပါမယ္။

ရွင္းထားေသာေဘးအစြန္ကို မပြေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ မပြေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္လည္း ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွျခစ္ထားေသာဆံပင္အဖ်ားပိုင္းကို စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္အားလံုးကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးေပၚသို႔ပတ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္စကိုေအာက္တြင္ပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲေရွ႔နည္းအတိုင္းပတ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္စကို ပတ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။