ခရုေခြဆံထံုး

0

လွပၿပီးအျမင္တစ္မ်ိုးေျပာင္းလဲေစမည့္ ဆံပင္ပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားထံုးတတ္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုခြဲၿပီး ေနာက္ဆံပင္အားလံုးကို စည္းပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္အားလံုးကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြထားေသာဆံပင္အေနာက္သို႕ပတ္ပါ။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းပတ္ၿပီးေခြကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။