က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္စည္းနည္း

0

အလြယ္တကူထံုးလို႕ရတဲ့ က်စ္ဆံၿမွီးအေခြဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုခ်န္ထားပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

အလယ္ဆံပင္မွ ဆံပင္သံုေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေခြေလးျဖစ္ေအာင္ လိပ္ေပးရပါမယ္။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

အဆံုးထိလိမ္ေပးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထုိးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။