ႀကိဳးကြင္းလိမ္အလွစည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုေဖာ္ျပေပးထားတဲ့အတြက္ ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ၿပီးလုပ္ၾကည့္ေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုအေနာက္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုခ်ည္က်စ္ေပးပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကိုႀကိဳးခ်ည္သလိုခ်ည္ေပးပါ။

အစႏွစ္ခုကိုကိုင္ကာ တင္းေနေအာင္ဆြဲခ်ည္လိုက္ပါ။

က်န္ေနေသာအစကိုႏွစ္ခုကိုပူး၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ ကြင္းထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ကာ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူးကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုစည္းေပးပါ။

ေဘးဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွလည္းဆံပင္ကိုလည္းက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာအလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔က်စ္ဆံၿမီွးကိုထည့္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွက်စ္ဆံၿမီွးကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ခ်ာင္းကိုပူး၍စည္းပါ။

ပန္းေလးျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။