ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း။

0

ေက်ာင္းသူတုိ႔ႏွင့္ ဆံပင္စည္းျခင္းကုိ ႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္ေတြေလထဲလြင့္မေနေအာင္ ၾကက္ေျခခတ္ ဆံပင္စည္းနည္းေလးနဲ႔မိတ္ဆက္ ေပးလုိက္ ပါတယ္။

ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း။

စည္းထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူပါ။
ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း။

ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း။

အၿမီွးပုိင္းကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းေအာက္ဘက္ကုိကလစ္နဲ႔ထုိးၿပီးသိမ္းပါ။
ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း။

ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း။

ဆံပင္အၿမီွးပုိင္းကုိ ႏွစ္ပုိင္းခြဲရာတြင္ေအာက္ဘက္ဆံပင္ကုိအနည္းငယ္ ပဲခ်န္ထားပါ။ (အနည္းငယ္=၄ပုံ၁ပုံ)
ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း။

ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း။

ဘယ္ဆံပင္ကုိညာသုိ႔ပုိ႔ၿပီး ညာဆံပင္ကို ဘယ္သုိ႔ပုိ႔ပါ။
ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း။

ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း။

အေပၚအဆင့္အတုိင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း။
ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း။

ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း။

ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း။

ေအာက္ဘက္ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူပါ။
ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း။

ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း။

ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း။

ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း။

ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း။