က်စ္ဆံၿမီွးအလွ ေနာက္တြဲဆံထုံး

0

ျမန္မာထိုင္မသိမ္းေလးနဲ႔ က်က္သေရရွိရွိ လိုက္ဖက္သလို Evening Dressေလးနဲ႔လဲ လိုက္ဖက္တဲ႔ဆံထုံးေလးျဖစ္လို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကို က်စ္ဆံၿမီွး ဆြဲက်စ္ပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍အစသုံးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ျကားထဲ ထည့္၍က်စ္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ျကားထဲ ထည့္၍က်စ္ပါ။

တစ္၀က္ထိ က်စ္ၿပီးပုံျဖစ္ပါတယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကုန္သည္အထိ က်စ္သြားပါ။

ေနာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါ။

အေပၚဆံပင္ကိုကလစ္ထိုး၍ ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုစည္းပါ။

ခ်န္ထားေသာ အေပၚဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။.

ဖြထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္ဘက္သို႔ သပ္ရပ္ေအာင္ ၿဖီးထားပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းကို သုံးပါမယ္။

ဒိုးနပ္ကြင္းထဲသို႔ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ထည့္ပါ။

အေပၚသို႕လိပ္သြားပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္တြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းကို အုပ္ေအာင္ ဆံပင္ကိုျဖန္႔ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚဆံပင္ကို ေဖာင္းေဖာင္းေလး လုပ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးထားေသာ က်န္ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ယွက္လိုက္ပါ။

ယွက္ထားေသာ တစ္စကိုဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ျခားဘက္တြင္ ပိုေနေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလဲ ဆံထုံးတြင္ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ က်စ္ဆံၿမီွး အစကိုယူပါ။

ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။