အလွႀကက္ေျခခတ္ ေနာက္တြဲဆံထုံး

0

ဆြမ္းေကၽြးပြဲ ႏွင့္ ဘြဲ႔ယူမယ့္ညမေလးေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္ၿပီး က်က္သေရရွိေစတဲ႔ ဆံထုံးေလးျဖစ္လို႔ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို သုံးပိုင္းခြဲထားပါ။

သုံးပိုင္းခြဲ၍ အလယ္ဆံပင္ကို ေဖာင္းေဖာင္းေလး လုပ္ေပးပါ။

အလယ္ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ယူ၍ သပ္ရပ္ေအာင္ၿဖီွးပါ။

အလယ္ဆံပင္ကို စုစည္းပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းသုံးပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းထဲသို႔ စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ထည့္ပါ။

ဆံပင္ကို အေပၚသို႔လိပ္တင္၍ ဆံပင္အရင္းကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းကို ဖုံးေအာင္ ဆံပင္ကို ဆြဲအုပ္ေပးပါ။.

ညာဘက္္ခ်န္ထားေသာဆံပင္မွ နားေနာက္ကဆံပင္ကို ယူ၍ဆံထုံးကိုပတ္ပါ။

ဆံထုံးတစ္ဖက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ခ်န္ထားေသာဆံပင္မွ နားေနာက္ကဆံပင္ကို ယူ၍ဆံထုံးကိုပတ္ပါ။

ေရွ႕အလယ္ခြဲထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို၍ ဘဲညွပ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။

ဘယ္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

ေနာက္ဘက္တြင္ ဘဲညွပ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ျခားဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ေနာက္ဘက္တြင္ ယွက္၍ဘဲညွပ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ဟိုဘက္ ဒီဘက္အယွက္လုပ္သြားပါ။

ညာျခမ္းတြင္ ရွိေသာဆံပင္အားလုံးကို စု၍ဆံထုံးနားတြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ျခမ္းတြင္ ရွိေသာဆံပင္အားလုံးကို စု၍ဆံထုံးနားတြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။