အတြင္းထည့္ဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆံပင္ပံုစံအတြင္းထည့္ရိုးရိုးႏွစ္ဖက္စည္းတဲ့ ဆံပင္ပံုစံေလးကို ပ်ိုေမမ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္တစ္၀က္ကို စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကိုသံုးပါမယ္။

ကြင္းတံအတြင္းသို႕ ဆံပင္ထည့္ပါမယ္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းသို႕ဆြဲပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ႏွင့္ စည္းထားေသာဆံပင္ကိုေပါင္းၿပီးျပန္စည္းပါမယ္။

ေရွ႕နည္းအတိုင္း အတြင္းထည့္ၿပီးဆြဲခ်ပါမယ္။

က်န္တစ္ဆင့္ကိုလဲေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါ။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို အေပၚမွစည္းထားေသာဆံပင္နွင့္ေပါင္းစည္းပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲေရွ႕နည္းအတိုင္း စည္းပါမယ္။