ပန္းပြင့္ပတ္အေဖာင္းဆံထံုး

0

ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားလို႔ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုၾကည့္ၿပီးလုပ္ၾကည့္ေနာ္။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္၍ထံုးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္ကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုေအာက္ဖ်ားမွစ၍ေခြေပးပါ။

အေပၚထိဆက္ေခြကာ စည္းထားေသာဆံပင္အတြင္းထဲကိုထည့္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူးကာက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုအဆံုးထိက်စ္ေပးသြားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုယူကာအေပၚထံုးထားေသာ ဆံထံုးေပၚကိုပတ္တင္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ပန္းပြင့္ျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။