က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆံပင္ပံုဆံရိုးရိုးေလးနဲ႕ ထံုးရလြယ္ကူၿပီး အျမင္ဆန္းေစမည့္ဆံပင္ထိုးနည္းေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကိုစည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

အတြင္းထည့္ကြင္းတံကိုသံုးပါမယ္။

ကြင္းတံအတြင္းသို႕ဆံပင္ထည့္ပါ။

အတြင္းသို႕ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္မွလဲ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေခြေလးျဖစ္ေအာင္ လိပ္ေပးရပါမယ္။

အဆံုးထိလိပ္ေပးရပါမယ္။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။