မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ ေနာက္တြဲဆံထုံး

0

ျမန္မာထိုင္မသိမ္းေလးနဲ႔ က်က္သေရရွိရွိ လိုက္ဖက္သလို Evening Dressေလးနဲ႔လဲ လိုက္ဖက္တဲ႔ဆံထုံးေလးျဖစ္လို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္ကို သုံးပိုင္းခြဲထားပါ။

သုံးပိုင္းခြဲ၍ အလယ္ဆံပင္ကို ေဖာင္းေဖာင္းေလး လုပ္ေပးပါ။

အလယ္ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ယူ၍ သပ္ရပ္ေအာင္ၿဖီွးပါ။

အလယ္ဆံပင္ကို စုစည္းပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းသုံးပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းထဲသို႔ စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ထည့္ပါ။

ဆံပင္ကို အေပၚသို႔လိပ္တင္၍ ဆံပင္အရင္းကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းကို ဖုံးေအာင္ ဆံပင္ကို ဆြဲအုပ္ေပးပါ။.

ဆံထုံးဧ။္တစ္ျခားဘက္သို႔ ယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလဲ နားရြက္နားထိ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္က်စ္သြားေပးပါ။

ဆံထုံးေပၚမွ ျဖတ္ယူ၍ ပုံတြင္ျပထားေသာေနရာတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဆုံးကို ေခြ၍ဆံထုံးအရင္းတြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္နားရြက္ေနာက္မွ က်န္ဆံပင္ကိုယူ၍ တစ္ျခားဘက္သို႔ပို႔ပါ။

ပုံတြင္ျပထားေသာေနရာတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာအစကိုေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္နားရြက္ေနာက္မွ က်န္ဆံပင္ကိုယူ၍ တစ္ျခားဘက္သို႔ပို႔ပါ။

ဆံပင္ကို ေအာက္ဘက္မွယူ၍ အေပၚဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာအစကိုေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။