ႏွစ္ေၾကာင္းက်စ္ပတ္ဆံထံုး

0

အန္တီမမမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေသာ ဆံပင္ပံုစံအသစ္ေလးျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ကိုေဖာ္ျပေပးမယ္ေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္ အလယ္ခြဲကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းျပန္ခြဲပါ။

ခြဲထားေသာတစ္္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

ပူးထားေသာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါ။


ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ဆက္က်စ္ေပးပါ။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္ေပးသြားပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာဖြေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာ ေနာက္တစ္ဖက္ေအာက္မွအေပၚဘက္ကိုယူပါ။

က်န္ေနေသာအစကိုပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။

က်န္ေနေသာက်စ္ဆံၿမီွးကိုဆံထံုးကိုပတ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းေလးျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။