တစ္၀က္က်စ္ငါးရိုးစည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုလည္း လြယ္ကူစြာေဖာ္ျပေပးထားမွာျဖစ္လို႔ ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ၿပီးလုပ္ၾကည့္ၾကေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ႏွင့္ က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုပူးလိုက္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေဘးမွဆံပင္ကိုဆြဲယူကာ အနည္းငယ္ဆက္က်စ္ေပးပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္တြင္က်စ္ထားေသာ ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးလိုက္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုျပန္၍က်စ္လိုက္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုယူကာ အေပၚတြင္က်စ္သလိုဆက္က်စ္ေပးပါ။

အနည္းငယ္ယူက်စ္ၿပီးေသာအခါ ေအာက္ကိုက်စ္ဆံၿမီွးဆက္က်စ္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုစည္းထားေသာဆံပင္ကိုပတ္လိုက္ပါ။

အဆံုးထိပတ္ကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ပန္းပြင့္ေလးျဖင့့္အလွဆင္ေပးပါ။