က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ယွက္ဆံပင္စည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာလည္းလြယ္ကူေစရန္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားလို႔၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုအေနာက္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ေပးပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူးက်စ္ေပးပါ။

က်စ္ထားေသာအစြန္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ေပးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

တျခားတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ခဲ့ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါ။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲထားေသာဆံပင္ကိုကိုင္ကာ က်စ္ဆံၿမီွးမွခ်န္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းထပ္ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေဘးမွ ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းစီကိုယူကာဆက္က်စ္ေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။