ေလးေခ်ာင္းက်စ္ဆံၿမီွးဆံထုံး

0

ေလးေခ်ာင္းမက်စ္တတ္ေသးေသာ ခ်စ္တို႔အတြက္ က်စ္နည္းေလး အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပထားပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္အားလုံးကို ျမင့္ျမင့္ေလး စုစည္းပါ။

အေပၚဆံပင္ကိုအကုန္စုစည္းၿပီး ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

ဆံထုိုးကိုသုံးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ႀကားထဲတြင္ ဆံထုိုးကို ထိုးပါ။

ေနာက္ဆံပင္ကို ေလးစခြဲပါ။

တစ္စကိုခ်န္၍ သုံးစကို အရင္ယူပါ။

သုံးစမွ အလယ္အစကို ေအာက္ဘက္သို႔ပို႔ပါ။

အလယ္စေပၚသို႔ ဘယ္ဘက္အစကိုတင္၍ ညာဘက္အစကို ဘယ္ဘက္အစေပၚမွေက်ာ္၍ အလယ္ထဲသို႔ထည့္ပါ။

ခ်န္ထားေသာ အစကို ယူပါ။

ညာဘက္အစေအာက္ထဲသို႔ထည့္ပါ။