၃မိနစ္ျဖင့္ အလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေသာ အေခြလိမ္ယွက္ဆံထုံး။

0

မဂၤလာပြဲမ်ားႏွင့္ ေသေသသပ္သပ္ျဖင့္ အလုပ္သြားရေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ၃မိနစ္ျဖင့္ အလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေသာ အေခြလိမ္ယွက္ဆံထုံးကုိ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးလုိက္ ပါတယ္။

၃မိနစ္ျဖင့္ အလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေသာ အေခြလိမ္ယွက္ဆံထုံး။

၃မိနစ္ျဖင့္ အလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေသာ အေခြလိမ္ယွက္ဆံထုံး။

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း အေနာက္သုိ႔ဆန္႔ၿပီးဆံပင္ကုိယူပါ။ ဘယ္မွညာကုိလွည့္ၿပီး အလိမ္လုပ္ပါ။
၃မိနစ္ျဖင့္ အလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေသာ အေခြလိမ္ယွက္ဆံထုံး။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကုိ ဘယ္မွညာ၀ႈိက္၍အေခြပုံစံေလးလုပ္သြားပါ။
၃မိနစ္ျဖင့္ အလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေသာ အေခြလိမ္ယွက္ဆံထုံး။
၃မိနစ္ျဖင့္ အလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေသာ အေခြလိမ္ယွက္ဆံထုံး။

၃မိနစ္ျဖင့္ အလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေသာ အေခြလိမ္ယွက္ဆံထုံး။

၃မိနစ္ျဖင့္ အလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေသာ အေခြလိမ္ယွက္ဆံထုံး။

အေနာက္သုိ႔ယူလာေသာ ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကုိ အေခြပုံစံ ၏အေပၚမွစ၍ ေအာက္သုိ႔လိမ္ၿပီး ပတ္ပါ။
၃မိနစ္ျဖင့္ အလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေသာ အေခြလိမ္ယွက္ဆံထုံး။

၃မိနစ္ျဖင့္ အလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေသာ အေခြလိမ္ယွက္ဆံထုံး။

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ဘယ္ဘက္ဆံပင္၏ အေနာက္သုိ႔ေခြလာေသာ ဆံပင္ထဲသုိ႔သိမ္းပါ။
၃မိနစ္ျဖင့္ အလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေသာ အေခြလိမ္ယွက္ဆံထုံး။

၃မိနစ္ျဖင့္ အလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေသာ အေခြလိမ္ယွက္ဆံထုံး။

အေနာက္သုိ႔ယူလာေသာ ညာဘက္ဆံပင္ကုိ ဘယ္ဘက္ေခြထားေသာ ဆံပင္အေပၚမွ ျဖတ္၍ ခရုေခြ၏အေပၚမွစၿပီးေအာက္သုိ႔လိမ္ၿပီး ပတ္ပါ။
၃မိနစ္ျဖင့္ အလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေသာ အေခြလိမ္ယွက္ဆံထုံး။
၃မိနစ္ျဖင့္ အလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေသာ အေခြလိမ္ယွက္ဆံထုံး။

၃မိနစ္ျဖင့္ အလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေသာ အေခြလိမ္ယွက္ဆံထုံး။

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ညာဘက္ဆံပင္၏ အေနာက္သုိ႔ေခြလာေသာ ဆံပင္ထဲသုိ႔သိမ္းပါ။
၃မိနစ္ျဖင့္ အလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေသာ အေခြလိမ္ယွက္ဆံထုံး။

၃မိနစ္ျဖင့္ အလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေသာ အေခြလိမ္ယွက္ဆံထုံး။
၃မိနစ္ျဖင့္ အလြယ္တကူထုံးလုိ႔ရေသာ အေခြလိမ္ယွက္ဆံထုံး။