ေနာက္တြဲအယွက္ဆံထုံး

0

ေလ႔လာသင္ယူသူေတြအတြက္ အဆင့္ဆင့္ထုံးဖြဲ႔နည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

 အပိုင္းခြဲၿပီး ေနာက္ဘက္စုစည္းပါ။

နားေနာက္မွ ဆံပင္အားလုံးကို စုစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္တြင္ ဆံခံကိုအသုံးျပဳပါ။

ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထိုးပါ။

အေပၚမွဆံပင္ကို ဆံခံေပၚသို႔ျဖန္႔ခ်ပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္တြင္ စည္းေပးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို အတြင္းသို႔ထည့္ပါ။

ဆံခံကို အုပ္ေအာင္လုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပုံတြင္ျပထားေသာေနရာမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ပုံတြင္ျပထားသလို တစ္ဖက္ကို ပို႔ေပးပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလဲ ယူပါ။

ပုံတြင္ျပထားသလို တစ္ဖက္ကို ပို႔ေပးပါ။

က်န္ေနေသာအစကို ယူပါ။

ဆံထုံးတြင္ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္က်န္ေသာအစကိုလဲ သိမ္း၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဆင့္ဆင့္ ဆက္လုပ္ပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။