ခရုေခြဆံပင္စည္းနည္း

0

ရိုးရွင္းၿပီးထံုးရလြယ္ကူတဲ့ ဆံပင္ထံုးနည္းေလးကို အလြယ္တကူထံုးနိဳင္ရန္အတြက္ ပ်ိုေမမ်ားကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုခ်န္ပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အေနာက္ဆံပင္အားလံုးကို ေဘးသို႔စုလိုက္ပါမယ္။

စုထားေသာဆံပင္လမ္းေၾကာင္း တည့္တည့္ကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးမွစုထားေသာဆံပင္အားလံုးကို ေခြေပးရပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႕ပင့္ကာ ကပ္ေပးရပါမယ္။

ကပ္ထားေသာဆံထံုးေဘးအနားကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္အားလံုးကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးေဘးနားသို႕ပတ္ပါ။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးရပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ပထမေခြထားေသာဆံပင္အေပၚသို႕တင္ျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေဘးတစ္ဖက္ဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ထံုးထားေသာဆံပင္ေဘးနားကပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ထိုးၿပီးက်န္ေနေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ဖက္ခြဲၿပီးေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ဆံပင္ကိုလဲေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမယ္။

ပန္းပြင့္ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။