ႏွင္းဆီႏွစ္ပြင့္ဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို လြယ္ကူစြာေဖာ္ျပေပးထားဘလို႔ ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႔မွဆံပင္တစ္၀က္ကို အေနာက္သို႔ယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဆံထံုးထံုးပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

သံုးးေခ်ာင္းကိုပူးကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အဖ်ားမွစ၍ေခြေပးပါ။

အေပၚထိေခြတင္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကုိသံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူးကာက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေအာက္ဆံုးထိက်စ္သြားပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အဖ်ားမွစ၍ေခြလိုက္ပါ။

ဆံပင္အရင္းထိဆက္ေခြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။