လိပ္ျပာပံုဆံထံုး

0

ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္အလြယ္တကူထံုးလို႕ရတဲ့ ဆံထံုးပံုစံေလးကိုတစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္ကိုေခြပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္ကိုေခြပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုေခြပါ။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္မွက်န္အစကို တစ္ဖက္သို႕ပို႕ပါ။

ပို႕ထားေသာဆံပင္စကိုေခြပါ။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဆံုးအထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။