ေလးေၾကာင္းက်စ္ဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို တစ္ဆင့္ခ်င္းၾကည့္ၿပီး လို္က္လုပ္ၾကည့္ေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေလးေၾကာင္းက်စ္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုေလးေၾကာင္းခြဲပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုယူပါ။

သုံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

က်န္ေနေသာတစ္ေခ်ာင္းကို က်စ္ထားေသာဆံပင္ေအာက္မွျပန္ယူပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

က်န္ေနေသာတစ္ေခ်ာင္းကို က်စ္ထားေသာဆံပင္ေအာက္မွျပန္ယူပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

အေပၚစည္းထားေသာေနရာမွ လက္ကိုႏႈိက္လို္က္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဆြဲယူပါ။

အေနာက္ကိုဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ပိုေနေသာအစကိုဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင္အလွဆင္ပါ။