ႏွစ္ဖက္လွငါးရိုးစည္းနည္း

0

Dolly ကျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးထားလို႔ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုတစ္ဖက္ေဘးတြင္စိုက္ကာ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ကြင္းထဲသို႔ယူထားေသာဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ေနာက္ႏွစ္ဆင့္ကိုလည္း အေပၚတြင္္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလိမ္ေပးပါ။

အေနာက္တြင္စည္းထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလို္က္ေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလို္က္ေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။