ႏွစ္ဆင့္မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

0

ကိုယ္တိုင္လုပ္ႀကည့္လို႔ရေအာင္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ေဖာ္ျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးေနာ္။

ပုံတြင္ျပထားသလို ဆံပင္ကိုတစ္၀က္စည္းပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လိမ္၍ စုစည္းပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

လိမ္လိုက္ပါ။

အေပၚနားက ဆံပင္ကိုဘဲ ထပ္ယူပါ။

လိမ္မယ့္အစႏွင့္ ေပါင္းပါ။

အတြင္းဘက္ကို လိမ္သြားပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္ထိ လိမ္၍ဖြသြားပါ။

ဘဲညွပ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ေဘးဆံပင္ကို ယူပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္အထိ လိမ္သြားပါ။

အစႏွစ္ခုကို စု၍စည္းပါ။

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုလဲ ႏွစ္စခြဲယူပါ။

လိမ္လိုက္ပါ။

အေပၚနားက ဆံပင္ကိုဘဲ ထပ္ယူပါ။

လိမ္မယ့္အစႏွင့္ ေပါင္းပါ။

အတြင္းဘက္ကို လိမ္သြားပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္ထိ လိမ္၍ဖြသြားပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကို တစ္၀က္ထိဆက္လုပ္ပါ။

အစႏွစ္ခုကို စု၍စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ပိုေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

မုန္႕ႀကိဳးလိမ္ လိမ္ပါ။

အဆုံးထိလိမ္၍ စည္းပါ။

ဖြေပးပါ။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ပါ။