ဖဲျပားလွလွေလးခ်ည္နည္း

0

ဘယ္လိုစည္းရမလည္းဆိုတာကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးထားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုတစ္ဖက္ေဘးတြင္စိုက္ကာ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ကြင္းထဲသို႔ယူထားေသာဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ေနာက္ႏွစ္ဆင့္ကိုလည္း အေပၚတြင္္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလိမ္ေပးပါ။

ဆံပင္အလယ္နားမွေန၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ လက္ကိုႏႈိက္ကာဆံပင္အစကိုျပန္ဆြဲပါ။

အစကိုအျပင္ကိုဆြဲထုတ္လို္က္ပါ။

လိမ္လို္က္ေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုတြန္းတင္လို္က္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္အလယ္မွထိန္းေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

အနည္းငယ္ဆက္က်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ပန္းပြင့္ေလးျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။