ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံထံုး

0

ထံုးဖြဲ႔ရာတြင္လြယ္ကူျမန္ဆန္ေစဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုေဖာ္ျပေပးမယ္ေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စုကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံထံုးထံုးပါ။

ဒိုးနတ္ကြင္းကိုသံုးပါ။

ဒိုးနတ္ကြင္းကိုစည္းထားေသာဆံပင္တြင္စြတ္လို္က္ပါ။

ဆံပင္အရင္းတြင္ကပ္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ေအာက္မွက်န္္ေသာဆံပင္မ်ားကို အေပၚကိုလွန္ခ်ကာ ဒိုးနတ္ကြင္းကိုအုပ္လိုက္ပါ။

အုပ္ထားေသာဆံပင္ေပၚသို႕ သားေရကြင္းစည္းလိုက္ပါ။

အေပၚမွဆံပင္မ်ားကို ေအာက္ကိုဆြဲခ်ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ျခမ္းခြဲကာ တစ္ဖက္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းျပန္ခြဲပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္မွ အနည္္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္သြားပါ။

ေအာက္ဆံုးအထိဆက္က်စ္သြားပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္းက်စ္ေပးပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

အစကိုသိမ္းကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကိုလည္းဆံထံုးကိုပတ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။