ပန္းပြင့္ပတ္ဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္တဲ့အခါလြယ္ကူေစဖို႔ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုေဖာ္ျပေပးမယ္ေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္၍က်စ္ပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

ေဘးမွလိမ္ထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

အလယ္မွက်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေနာက္ဆံုးလိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

ေအာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကို သားေ၇ကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

အဆံုးထိက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

ေအာက္တြင္က်စ္လို္က္ေသာဆံပင္ကို ပတ္ေခြ၍ဆံထံုးထံုးပါ။

အဆံုးထိပတ္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚမွက်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာ ဆံထံုးကိုပတ္လို္က္ပါ။

အဆံုးထိပတ္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာာ ဆံထံုးကိုပတ္လို္က္ပါ။

အဆံုးထိပတ္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလယ္မွက်စ္ဆံၿမီွးအႀကီးကိုယူကာ ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

အဆံုးထိပတ္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။