ပြင့္လႊာဆံထုံး

0

ဘုရားဘဲသြားမလား အလွဴဘဲသြားမလား အရမ္းကိုလွပၿပီး လူငယ္ဆန္ဆန္ေလး လွေနမွာအမွန္ေနာ္။

ပုံတြင္ျပထားသလို ဆံပင္ကိုတစ္၀က္စည္းပါ။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ စည္းေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို သုံးစခြဲပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံကို သုံးပါ။

ကြင္းတံထဲအလယ္မွ ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

အဟႀကားထဲသို႔ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကြင္းတံကို စိုက္၍ ဘယ္ဘက္မွ အစကို ယူပါ။

ကြင္းတံထဲ ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ကြင္းတံထဲ ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ႏွစ္စကိုယူ၍ စုစည္းပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။