အ၀ိုက္ ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွး

0

ဆံပင္အရွည္ကိုမွ ဆံထုံးမထုံးခ်င္တဲ႔ ခ်စ္တို႔အတြင္ ဒီပုံစံေလးက တစ္မ်ိဳးေလး လွေနမွာမို႔ အဆင့္ဆင့္လိုက္လုပ္ႀကည့္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲပါမယ္။

အေပၚဆံပင္ကို အ၀ိုက္က်စ္ဆံၿမီွး က်စ္ပါမယ္။

ငယ္ထိပ္ေနရာေလာက္က ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္း၍က်စ္ပါ။

ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္း၍က်စ္ပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္ထိ ေဘးဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္း၍က်စ္ပါ။

တစ္၀က္ထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

အလယ္တြင္ ႏွစ္ခုကို စု၍စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ပိုေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ညာဘက္မွ အစကိုနည္းနည္းယူပါ။

ဘယ္ဘက္ကို ပို႕ပါ။

ေအာက္ဘက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ထပ္ယူပါ။

ဘယ္ဘက္ကိုဘဲ ပို႔ပါ။

ဘယ္ဘက္္မွ အစကိုနည္းနည္းယူပါ။

ညာဘက္ကို ပို႕ပါ။

ေအာက္ဘက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ထပ္ယူပါ။

ညာဘက္ကိုဘဲ ပို႔ပါ။

ဆံပင္ကုန္သည္အထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။