ဆံပင္တ၀က္ က်စ္ဆံၿမီွးအသည္းပုံစံ။

0

ခ်စ္စဖြယ္ ပုံစံေလးျဖင့္ အျပင္ထြက္လုိေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္တ၀က္ က်စ္ဆံၿမွီး အသည္းပုံ ဆံပင္ပုံစံေလး နဲ႔ထပ္မံမိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။

ဆံပင္တ၀က္ က်စ္ဆံၿမီွးအသည္းပုံစံ။

ဆံပင္တ၀က္ က်စ္ဆံၿမီွးအသည္းပုံစံ။

ဆံပင္တ၀က္ က်စ္ဆံၿမီွးအသည္းပုံစံ။

ဆံပင္ကုိေနာက္သုိ႔ယူၿပီး သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွးရပါမည္။
ဆံပင္တ၀က္ က်စ္ဆံၿမီွးအသည္းပုံစံ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိ ဖန္တီးခဲ့သလုိ ညာဘက္ျခမ္းကုိလည္း အေပၚအဆင့္ေတြ အတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ျဖစ္သြားပါမည္။
ဆံပင္တ၀က္ က်စ္ဆံၿမီွးအသည္းပုံစံ။

ဆံပင္အၿမီွးပုိင္းကုိ ကုိင္၍အေပၚေထာင္ၿပီး ဘယ္ဘက္ျခမ္းသုိ႔၀ႈိက္ပါ။
ဆံပင္တ၀က္ က်စ္ဆံၿမီွးအသည္းပုံစံ။

ဆံပင္တ၀က္ က်စ္ဆံၿမီွးအသည္းပုံစံ။

ဆံပင္အၿမီွးပုိင္းကုိ ကုိင္၍အေပၚေထာင္ၿပီး ညာဘက္ျခမ္းသုိ႔၀ႈိက္ပါ။
ဆံပင္တ၀က္ က်စ္ဆံၿမီွးအသည္းပုံစံ။

ဆံပင္တ၀က္ က်စ္ဆံၿမီွးအသည္းပုံစံ။

ဆံပင္တ၀က္ က်စ္ဆံၿမီွးအသည္းပုံစံ။

ဆံပင္အၿမီွးပုိင္း ႏွစ္ခုကုိအလယ္တြင္စုခ်ည္လုိက္ပါ။
ဆံပင္တ၀က္ က်စ္ဆံၿမီွးအသည္းပုံစံ။

ဆံပင္တ၀က္ က်စ္ဆံၿမီွးအသည္းပုံစံ။