မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ အထပ္အလွစည္းနည္း

0

ေမြးေန႔ပြဲေလးေတြမွာလဲ ဒီလိုဆံပင္ပုံစံေလးကို ၿပဳလုပ္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ပုံတြင္ျပထားသလို ဆံပင္ကိုတစ္၀က္စည္းပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လိမ္၍ စုစည္းပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

လိမ္လိုက္ပါ။

အေပၚနားက ဆံပင္ကိုဘဲ ထပ္ယူပါ။

လိမ္မယ့္အစႏွင့္ ေပါင္းပါ။

အတြင္းဘက္ကို လိမ္သြားပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္ထိ လိမ္၍ဖြသြားပါ။

ဘဲညွပ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ေဘးဆံပင္ကို ယူပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္အထိ လိမ္သြားပါ။

အစႏွစ္ခုကို စု၍စည္းပါ။

ေအာက္ဘက္မွ ေဘးဆံပင္နွစ္ဖက္ကို ထပ္စုစည္းပါ။

အတြင္းဘက္မွ အလယ္ႏွစ္စကို ယူပါ။

ေဘးဘက္မွ အစကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ဖက္မွ ေဘးဆံပင္ကိုလဲ ထပ္ယူပါ။

အားလုံးကို စု၍စည္းပါ။

အလယ္ဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။

အဆံုးထိအဆင့္ဆင့္စည္းၿပီး ဖြေပးပါ။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ပါ။