အလွဴမဂၤလာဆံထံုး

0

အန္တီမမမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးလို႔၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအျမင့္စည္းေပးပါ။

ဆံထံုးထံုးပါ။

စည္းထားေသာအေပၚမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ေပးပါ။

ဒိုးနတ္ကြင္းကိုသံုးပါ။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို စည္းထားေသာေနရာတြင္ အုပ္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေနေသာဆံပင္ကို တစ္၀က္ေလာက္ေနရာတြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚမွဒိုးနတ္ကြင္းကို အုပ္တင္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္လံုးကိုျဖန္႔၍အုပ္ေပးပါ။

က်န္ေနေသာဆံပင္အဖ်ားကိိုလိမ္ေပးပါ။

အဖ်ားမွစကာေခြတင္ေပးပါ။

ဆံထံုးနားထိေခြတင္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းလိမ္ေပးပါ။

ဆံထံုးနားထိေခြတင္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။