ေဘာလုံးအယွက္ဆံထုံး

0

ေလ႔လာသင္ယူသူေတြအတြက္ အဆင့္ဆင့္ထုံးဖြဲ႔နည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုထိပ္တြင္ အကုန္စုစည္းပါမယ္။

ခပ္ျမင့္ျမင့္စည္း၍ အပိုင္းသုံးပိုင္းခြဲပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

ခ်န္ထားေသာေဘးဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထိုးပါ။

ဆံခံကို သုံးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္တြင္ ထည့္၍ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထိုးပါ။

အေပၚတင္ထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ဆံခံေပၚသို႔ အုပ္ေပးပါ။

ပုံတြင္ျပထားသလိုွ ဆံပင္ကို ယွက္လိုက္ပါ။

ေအာက္ဘက္မွ အစကို အရင္ေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္စကိုလဲ ေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေသာေဘးႏွစ္စကို ယူ၍ယွက္ပါ။

ထပ္လိမ္လိုက္ပါ။

လိမ္ထားေသာအစကို ယူပါ။

ေဘးတြင္ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

လိမ္ထားေသာအစကို ယူပါ။

ေဘးတြင္ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။