ခရုေခြဆံထံုး

0

ခရုေခြဆံထံုးေလးကို အလြယ္တကူထံုးနိုင္ရန္အတြက္ပ်ိဳေမမ်ားထံုးနိုင္ရန္တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို ခ်န္ထားပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အေနာက္မွဆံပင္အားလံုးကို ေဘးဘက္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွက်န္ေနေသာ ဆံပင္ကိုေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ေဘးသို႕ကပ္လိုက္ပါမယ္။

ေဘးသို႕ကပ္ေနေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ပထမေခြထားေသာဆံပင္အေပၚသို႕တင္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ဒုတိယေခြထားေသာဆံပင္အေပၚသို႕တင္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။