က်စ္ဆံၿမီွးအပြပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း။

0

အလြယ္တကူ ပုံေဖာ္လုိ႔ရေသာ က်စ္ဆံၿမီွးအပြပုံစံေလးကုိ ေက်ာင္းသူတုိ႔ႏွင့္ က်စ္ဆံၿမွီးပုံစံ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူတုိ႔အတြက္ အရမ္းကုိ အဆင္ေျပေစဖုိ႔အတြက္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးအပြပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း။

စုခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ကုိ အေပၚေအာက္ႏွစ္ပုိင္းကုိခဲြပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးအပြပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း။

က်စ္ဆံၿမီွးအပြပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း။

က်စ္ဆံၿမီွးအပြပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း။

ေအာက္ဘက္ဆံပင္ကုိ အေပၚသုိ႔တင္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးအပြပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း။

ႏွစ္ဆင့္ၿပီးသြားပါၿပီ။ (ဆံပင္ရွည္လွ်င္ အဆင့္မ်ားမ်ားလုပ္ပါ)
က်စ္ဆံၿမီွးအပြပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း။

ေအာက္ပုိင္းမွ စ၍ဆံပင္ကုိ တဆင့္ခ်င္းဖြပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးအပြပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း။

က်စ္ဆံၿမီွးအပြပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း။