က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံထံုး

0

မိမိကိုယ္တိုင္အလြယ္တကူလုပ္လို႔ရတဲ့ ဆံထံုးေလးကိုထံုးနိဳင္ရန္ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ၿခင္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ယူၿပီး ျခစ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္အေပၚယံကို ေျပျပစ္ေအာင္ဘီးေလးနဲ႕ ျပန္ၿဖီးေပးပါမယ္။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကိုအေနာက္တြင္စုၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးဆံပင္တစ္ဖက္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုအေနာက္တြင္လိမ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္မွ လဲေဘးဆံပင္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေနာက္မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္အားလံုးကိုစုစည္းလိုက္ပါမယ္။

စုစည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးကိုအဆံုးအထိက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို အဆံုးအထိလိပ္တင္ေပးပါမယ္။

လိပ္တင္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancyျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။