ပန္းပြင့္ပံုဆံထံုး

0

အလြယ္တကူစည္းလို႕ရၿပီး ရိုးရိုးေလးနဲ႔ လွေစမည့္ ဆံပင္ပံုစံသစ္ေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္

ဆံပင္တစ္၀က္ကို ေဘးတိုက္ယူၿပီးစည္းပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္

က်န္ေအာက္မွရွိေသာဆံပင္တစ္၀က္ကိုလဲ အားလံုးစုစည္းလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္သံုးဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္မွဆံပင္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancyျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။ဆံပင္စည္းပါမယ္