ႏွစ္ေၾကာင္းက်စ္ဆံၿမီွးအလွစည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္တဲ့အခါလြယ္ကူေစဖိို႔အတြက္ ပ်ိဳေမေလးမ်ားကျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ၿပီးလုပ္ၾကည့္ေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္စီထပ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္အားလံုးကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါ။

ခြဲထားေသာေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

ပူးထားေသာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္သြားပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုကိုင္ကာ ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုႏွစ္ေၾကာင္းထိုးဆက္က်စ္ပါ။

အနည္းငယ္ဆက္က်စ္သြားပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုကိုင္ကာ ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

အနည္းငယ္ဆက္က်စ္သြားပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုပတ္လိုက္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။