သံုးပင္က်စ္ဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ လြယ္ကူစြာေဖာ္ျပေပးမယ္ေနာ္။

အလယ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါ။

ေဘးမွဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ပူး၍က်စ္ပါ။

ေအာက္ဆံုးထိဆက္က်စ္သြားပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

အလယ္မွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

အလယ္မွက်စ္ဆံၿမီွးကိုအေပၚကိုလိပ္တင္ပါ။

အဆံုးထိလိပ္တင္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။

ေဘးမွက်စ္ဆံၿမီွးကိုယူကာ ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွက်စ္ဆံၿမီွးကိုယူ၍ ဆံထံုးကိုပတ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။