ႀကိဳးကြင္းခ်ည္ဆံပင္စည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာလြယ္ကူစြာေဖာ္ျပေပးထားတယ္ေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုခ်ည္ပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ႀကိဳးခ်ည္သလိုခ်ည္ပါ။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို တင္းေနေအာင္ဆြဲလိုက္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ေအာက္အထိဆက္၍ခ်ည္ေပးပါ။

ခ်ည္ထားေသာအစျဖင့္ က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

က်န္ေသာအစကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ႀကိဳးခ်ည္သလိုခ်ည္ပါ။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို တင္းေနေအာင္ဆြဲလိုက္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ေအာက္အထိဆက္၍ခ်ည္ေပးပါ။

ခ်ည္ထားေသာအစျဖင့္ က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

က်န္ေသာအစျဖင့္ ေနာက္တစ္ဖက္မွခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ကိုပူး၍ပတ္ပါ။

က်န္ေသာအစကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။