ခ်စ္စဖြယ္ အလႊာအထပ္ထပ္စည္းနည္း

0

ပြဲတက္ေလးနဲ႔လဲ လိုက္ဖက္လို႔ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္တယ္ေနာ္။

ပုံတြင္ျပထားသလို ဆံပင္ကိုတစ္၀က္ယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ အလယ္ထဲသို႔ ပို႔ပါ။

ေနာက္ထပ္ေဘးမွ ဆံပင္ကိုလဲ ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ အလယ္ထဲသို႔ ပို႔ပါ။

ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ အစကိုစုစည္းပါ။

ေအာက္ဆုံးထိ အဆင့္ဆင့္လုပ္သြားပါ။

အလွဆင္ပါ။