ဖဲျပားဆံထုံး

0

ခ်စ္သူနဲ႔ဘဲ ဒိတ္မလား ေစ်း၀ယ္ဘဲထြက္မလား ဖဲျပားပုံစံဆံပင္ေလးနဲ႔ လူငယ္ဆန္ၿပီး လွေနမွာအမွန္ေနာ္။

ပုံတြင္ျပထားသလို ဆံပင္ကိုတစ္၀က္စည္းပါ။

ဖဲျပားျဖစ္ေအာင္ ဆံပင္ကို တစ္၀က္စီခြဲပါ။

အေပၚစည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုတစ္၀က္ ခြဲလိုက္ပါ။

ပြမသြားေအာင္ ဘဲညွပ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ပိုေနေသာဆံပင္ကို သုံးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွး က်စ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကို အေရွ႕ဘက္သို႔ ေက်ာ္ယူ၍ေခြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုိးေလးတပ္ေပးပါ။