ေဘးတေဇာင္း ႏွင့္ အေနာက္ ဘယ္လုိခ်ည္ခ်ည္လွတဲ့ ႀကိဳးထိုးဆံပင္ခ်ည္နည္း!

0

ေက်ာင္းသူတို႔ႏွင့္ ကားစီးရင္းဆံပင္ေတြေလလြင့္တာကုိ မႀကိဳက္ေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ႀကိဳးထိုးဆံပင္ခ်ည္နည္းေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။

ေဘးတေဇာင္း ႏွင့္ အေနာက္ ဘယ္လုိခ်ည္ခ်ည္လွတဲ့ ႀကိဳးထိုးဆံပင္ခ်ည္နည္း!

ေဘးတေဇာင္း ႏွင့္ အေနာက္ ဘယ္လုိခ်ည္ခ်ည္လွတဲ့ ႀကိဳးထိုးဆံပင္ခ်ည္နည္း!

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကုိ ႏွစ္ျခမ္းခဲြထားေသာဘယ္ဘက္ ဆံပင္ေအာက္မွ ျဖတ္ပါ။
ေဘးတေဇာင္း ႏွင့္ အေနာက္ ဘယ္လုိခ်ည္ခ်ည္လွတဲ့ ႀကိဳးထိုးဆံပင္ခ်ည္နည္း!

ေဘးတေဇာင္း ႏွင့္ အေနာက္ ဘယ္လုိခ်ည္ခ်ည္လွတဲ့ ႀကိဳးထိုးဆံပင္ခ်ည္နည္း!

ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူၿပီး ဘယ္ဘက္ ႏွစ္ ျခမ္းခြဲ ထားေသာ ဆံပင္ေအာက္မွျဖတ္လာေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းလုိက္ပါ။
ေဘးတေဇာင္း ႏွင့္ အေနာက္ ဘယ္လုိခ်ည္ခ်ည္လွတဲ့ ႀကိဳးထိုးဆံပင္ခ်ည္နည္း!

ေဘးတေဇာင္း ႏွင့္ အေနာက္ ဘယ္လုိခ်ည္ခ်ည္လွတဲ့ ႀကိဳးထိုးဆံပင္ခ်ည္နည္း!

ေဘးတေဇာင္း ႏွင့္ အေနာက္ ဘယ္လုိခ်ည္ခ်ည္လွတဲ့ ႀကိဳးထိုးဆံပင္ခ်ည္နည္း!

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ဘယ္ဘက္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူၿပီး ေအာက္မွထြက္လာေသာ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ေဘးတေဇာင္း ႏွင့္ အေနာက္ ဘယ္လုိခ်ည္ခ်ည္လွတဲ့ ႀကိဳးထိုးဆံပင္ခ်ည္နည္း!

ဆံပင္ရွည္လွ်င္ အဆင့္မ်ားမ်ားလုပ္ပါ။
ေဘးတေဇာင္း ႏွင့္ အေနာက္ ဘယ္လုိခ်ည္ခ်ည္လွတဲ့ ႀကိဳးထိုးဆံပင္ခ်ည္နည္း!
ေဘးတေဇာင္း ႏွင့္ အေနာက္ ဘယ္လုိခ်ည္ခ်ည္လွတဲ့ ႀကိဳးထိုးဆံပင္ခ်ည္နည္း!

ညာဘက္ျခမ္း ဆံပင္ေပၚကုိျဖတ္ၿပီး ဆံပင္အနည္းငယ္က်န္ေနပါမည္။
ေဘးတေဇာင္း ႏွင့္ အေနာက္ ဘယ္လုိခ်ည္ခ်ည္လွတဲ့ ႀကိဳးထိုးဆံပင္ခ်ည္နည္း!

ေဘးတေဇာင္း ႏွင့္ အေနာက္ ဘယ္လုိခ်ည္ခ်ည္လွတဲ့ ႀကိဳးထိုးဆံပင္ခ်ည္နည္း!

ေဘးတေဇာင္း ႏွင့္ အေနာက္ ဘယ္လုိခ်ည္ခ်ည္လွတဲ့ ႀကိဳးထိုးဆံပင္ခ်ည္နည္း!

ေဘးတေဇာင္း ႏွင့္ အေနာက္ ဘယ္လုိခ်ည္ခ်ည္လွတဲ့ ႀကိဳးထိုးဆံပင္ခ်ည္နည္း!