ပြင့္ဖက္ဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေစမယ့္ ဆံထံုးထံုးတဲ့ပံုစံအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားမယ္ေနာ္။

အေရွ႕နားမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

အဆံုးထိက်စ္ကာဖြေပးပါ။

ေအာက္ဆံုးမွက်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္း သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေအာက္ဆံုးထိဆက္က်စ္ကာဖြေပးပါ။

အလယ္မွက်စ္ဆံၿမီွးကို ေခြ၍ပတ္လို္က္ပါ။

အဆံုးထိပတ္ကာကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးပါ။

ေအာက္ဆံုးမွက်စ္ဆံၿမီွးကိုယူကာ ဆံထံုးကိုပတ္လို္က္ပါ။

အဆံုးထိပတ္ကာကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးပါ။

အေပၚမွလိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူကာ ဆံထံုးကိုပတ္လို္က္ပါ။

အဆံုးထိပတ္ကာကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။