ႏွင္းဆီပြင့္အေခြဆံထံုး

0

ႏွင္းဆီပန္းအေခြပံုစံေလးနဲ႕ ထံုးရလြယ္ကူၿပီး ပ်ိဳေမမ်ားၾကိဳက္ႏွစ္သက္မည့္ဆံထံုးထံုးပံု အဆင့္ဆင့္ကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ၿပီး ေနာက္ဆံပင္အားလံုးကိုစုစည္းလိုက္ပါမယ္။

စုစည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

စုစည္းထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္စီယူၿပီးေခြကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုလဲယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။