က်စ္ဆံၿမီွးအတြင္းထည့္ဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆံပင္ရွည္သူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီးက်စ္ဆံၿမွီး အတြင္းထည့္ ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို တစ္ဆင့္ၿခင္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူျပီးစည္းပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုအဆံုးထိက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကိုလဲေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အလယ္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စုစည္းလိုက္ပါ။

အေပၚမွစည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ဆံပင္အတြင္းထည့္ကြင္းတံကို သံုးပါမယ္။

ခြဲထားေသာ ဆံပင္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီးကြင္းတံထဲထည့္ပါမယ္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႕ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္ေလးေခ်ာင္းလံုးအတြင္းသို႕ ထည့္ၿပီးသြားပါၿပီ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းအတြင္းသို႕ထည့္ပါ။

ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကိုု ပူးက်စ္ပါမယ္။

အေပၚမွ အတြင္းထည့္ထားေသာ ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပူးက်စ္လိုက္ပါမယ္။

ေနာက္ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကိုလဲ ပူက်စ္ၿပီး က်စ္ဆံၿမွီးကိုအဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို အလယ္တြင္စုၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

3.Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

ႏွင္းဆီပြင့္Fancy ကလစ္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမယ္။

4.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။