မုန႔္ႀကိဳးလိမ္ပုံစံ ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း။

0

ခ်စ္စဖြယ္ပုံစံေလးနဲ႔ အျပင္ထြက္လုိေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔ႏွင့္ ေက်ာင္းသူတုိ႔ အတြက္ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ပုံစံ ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္းေလးဖန္တီးေပးလုိက္ပါတယ္။

မုန႔္ႀကိဳးလိမ္ပုံစံ ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း။

မုန႔္ႀကိဳးလိမ္ပုံစံ ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း။

မုန႔္ႀကိဳးလိမ္ပုံစံ ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း။

မုန႔္ႀကိဳးလိမ္ပုံစံ ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း။

မုန႔္ႀကိဳးလိမ္ပုံစံ ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း။

မုန႔္ႀကိဳးလိမ္ပုံစံ ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း။

မုန႔္ႀကိဳးလိမ္ပုံစံ ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း။

လက္ႏွစ္ဖက္လုံးကုိ အသုံးျပဳေနရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္မွ လႊဲလာေသာဆံပင္ကုိ ေနာက္လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ လႊဲယူပါ။ တစ္ဖက္က လက္ညႈိးျဖင့္ အလိမ္ဆက္လုပ္ပါ။
မုန႔္ႀကိဳးလိမ္ပုံစံ ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း။

မုန႔္ႀကိဳးလိမ္ပုံစံ ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း။

မုန႔္ႀကိဳးလိမ္ပုံစံ ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း။

မုန႔္ႀကိဳးလိမ္ပုံစံ ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း။

မုန႔္ႀကိဳးလိမ္ပုံစံ ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း။

မုန႔္ႀကိဳးလိမ္ပုံစံ ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း။